Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материал

Статистик програмчлалын R хэл - дасгал

2017 / 9 / 5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT305 хичээлийн дасгалын хураамж