Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материал

R програмыг статистикийн хичээлд ашиглах нь

2017 / 9 / 2

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлийг статистикийн хичээлд ашиглах тухай