Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материалууд

Магадлал Статистикийн Удиртгал - дасгал

2018/08/1

МУИС-ийн ерөнхий суурийн STAT100 хичээлийн дасгалын хураамж

Дэлгэрэнгүй

Aрхив

R клуб

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэл хэрэглэгчид болон сонирхон судлагчдыг нэгтгэх, дэмжих зорилго бүхий нээлттэй бүлгэм

GitHub агуулах

Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R хэл дээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах

YouTube суваг

Статистикийн R хэл буюу R програмын цуврал хичээл

Блог

Галаагийн блог дахь "R хэл" шошготой өгүүллүүд

Үйлчилгээ