Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материалууд

Магадлал Статистикийн Удиртгал - дасгал

2018/08/1

МУИС-ийн ерөнхий суурийн STAT100 хичээлийн дасгалын хураамж

Дэлгэрэнгүй

Статистик програмчлалын R хэл - дасгал

2017/09/5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT305 хичээлийн дасгалын хураамж

Дэлгэрэнгүй

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн бодлого дасгал

2017/09/5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT402 хичээлийн семинар болон гэрийн даалгаврын бодлого, R хэл дээрх дасгал ажил

Дэлгэрэнгүй

R програмыг статистикийн хичээлд ашиглах нь

2017/09/2

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлийг статистикийн хичээлд ашиглах тухай

Дэлгэрэнгүй

Статистик загварчлал ба Монте Карло арга

2017/03/6

Статистик загварчлал ба Монте Карло арга хичээлийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй

Статистикийн R програмын танилцуулга

2017/03/6

Статистикийн бусад програм ба R програмын харьцуулалт, R програмын онцлог давуу талууд болон бусад мэдээлэл, суулгах заавар

Дэлгэрэнгүй

Статистикч мэргэжил ба МУИС дээрх Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга

2017/03/6

Статистикч мэргэжлийн онцлог, давуу тал, статитсикийн хэрэглэгдэх хүрээ болон МУИС дээр хэрэгжиж буй Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга

Дэлгэрэнгүй

Aрхив

R клуб

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэл хэрэглэгчид болон сонирхон судлагчдыг нэгтгэх, дэмжих зорилго бүхий нээлттэй бүлгэм

GitHub агуулах

Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R хэл дээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах

YouTube суваг

Статистикийн R хэл буюу R програмын цуврал хичээл

Блог

Галаагийн блог дахь "R хэл" шошготой өгүүллүүд

Үйлчилгээ